Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury „Ligota” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Domu Kultury „Ligota”.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłączeń:

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni,
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji,
 • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Domu Kultury oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne min.

 • niektóre materiały graficzne nie posiadają treści alternatywnych,
 • redakcja serwisu posiada błędy strukturalne, co może uniemożliwić prawidłowe odczytanie przez urządzenia i programy wspomagające,
 • na stronie internetowej w wybranych miejscach błędnie definiowane są nagłówki,
 • strona na wybranych rozdzielczościach może wyświetlać się w sposób nieprawidłowy,
 • na stronie występują treści w postaci graficznej,
 • serwis nie jest dostępny tylko i wyłącznie z poziomu klawiatury,
 • nawigacja po stronie z poziomu tabulacji nie jest dostępna ze względu na brak widoczności fokusa na wybranych częściach serwisu,
 • wybrane linki na stronie nie mają określonego celu,
 • fokus na wybranych elementach nie jest widoczny,
 • możliwe występujące błędy z tytułu korzystania z formularzy wprowadzających w przypadku błędu nie zwracają takich informacji,
 • brak czytelnych etykiet i instrukcji do wprowadzenie danych do formularzy,
 • serwis nie sugeruje poprawy błędu,
 • strona nie jest zgodna ze standardem W3C.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

 • Aktualnie brak.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marcin Placek, dyrektor@mdkligota.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 604 988 654. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury „Ligota”

Ul. Franciszkańska 33, 40-708 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Oba wejścia do budynku posiadają bariery architektoniczne w postaci schodów. Możliwy jest tylko podjazd do wejścia głównego od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek Miejskiego Domu Kultury „Ligota” nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy itd.).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W obiekcie znajduje się jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostałych udogodnień brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking na chwilę obecną nie posiada wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych, natomiast w najbliższej przyszłości planowana jest zmiana w tym zakresie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Nie ma żadnych przeciwskazań.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Brak takiej możliwości

Skip to content