Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego mocą art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO.

 

Podstawowe objaśnienia:

Administrator danychMiejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach, ul. Franciszkańska 33, 40-708 Katowice, posługujący się nr NIP: 634-188-94-66, nr REGON: 001258568
UczeńOsoba fizyczna, która uczęszcza na zajęcia prowadzone przez Administratora danych
UczestnikOsoba fizyczna, która uczestniczy w imprezie organizowanej przez Administratora
Przedstawiciel ustawowyOsoba fizyczna, która działa w imieniu ucznia lub uczestnika i zapisuje go na zajęcia prowadzone przez Administratora danych lub na imprezę organizowaną przez Administratora

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Mail kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mdkligota.pl.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwane dalej RODO;

 2. Ustawa z dnia 29.08. 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), zwana dalej Ordynacją:

 3. Ustawa z dnia 11.06.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), zwana dalej VAT.

 

Sposób przetwarzania danych

W imieniu i na rzecz Ucznia lub Uczestnika działa przynajmniej jego jeden Przedstawiciel ustawowy. W celu wykonania usługi obligatoryjnie podaje się następujące dane:

 1. Imiona i nazwiska Ucznia lub Uczestnika;

 2. Datę (wiek)  Ucznia lub Uczestnika;

 3. Numer PESEL Ucznia lub Uczestnika;

 4. Adres zamieszkania Ucznia lub Uczestnika;

 5. Adres do korespondencji Ucznia lub Uczestnika;

 6. Dane dotyczące zdrowia Ucznia lub Uczestnika;

 7. Imiona i nazwiska Przedstawicieli ustawowych;

 8. Adres zamieszkania Przedstawicieli ustawowych;

 9. Adres do korespondencji Przedstawicieli ustawowych;

 10. Dane kontaktowe (nr telefonu lub adres mailowy) Przedstawicieli ustawowych.

Uczeń może udzielić dobrowolnej zgody na wykorzystywanie jego wizerunku w celu promocji placówki Administratora. Zdjęcia z wizerunkiem Ucznia są umieszczane na stronie internetowej, profilu Facebook czy Instagram należącymi do Administratora.

Uczeń może udzielić dobrowolnej zgody na przekazywanie jego danych innym podmiotom w związku z przystąpieniem do konkursów.

Dane Ucznia lub Uczestnika przetwarzane są od momentu podjęcia pierwszego kontaktu z Administratorem – zarówno w formie bezpośredniej w siedzibie Administratora, jak również w formie telefonicznej lub mailowej.

Uczeń lub Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych zajęciach lub imprezach organizowanych przez Administratora.

Na terenie Administratora znajduje się monitoring wizyjny mający zapewnić bezpieczeństwa oraz ochrony mienia Administratora. Przy wejściu do budynku znajdują się informacje dotyczące właśnie zbierania danych osobowych osób wchodzących do budynku w postaci ich wizerunku.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Wykonanie przedmiotu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawioną fakturą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji oraz art. 111 w zw. z art. 112 VAT);

 3. Dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej                        z Uczniem współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);

 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona miejsca pracy i mienia, jak również dochodzenie ewentualnych roszczeń z tego tytułu);

 5. Prowadzenie działalności marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw).

 

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe Ucznia i Przedstawicieli ustawowych mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną u Administratora;

 2. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną u Administratora;

 3. Podmiotom organizującym konkursy, w których uczestniczy Uczeń;

 4. Kontrahentom Administratora (są podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia kulturalnego, w którym uczestniczy Uczeń).

Dane osobowe Uczestnika i Przedstawicieli ustawowych mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną u Administratora;

 2. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną u Administratora;

 3. Kontrahentom Administratora (są podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia kulturalnego, w którym uczestniczy Uczestnik).

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Przedstawiciel ustawowy zgłaszając chęć uczestnictwa Ucznia w zajęciach lub Uczestnika w imprezie masowej wyraża  dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Bez podania wymaganych danych osobowych (imię i nazwisko, dane kontaktowe) nie jest możliwe nawiązanie stosunku zobowiązaniowego. Jeżeli Przedstawiciel ustawowy będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych to Administrator uzna to za chęć rozwiązania stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony.

W przypadku wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku czy przekazywania danych innym podmiotom w związku z uczestniczeniem Ucznia w konkursie to Przedstawiciel ustawowy działający w imieniu Ucznia może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie w tym celu swoich danych osobowych.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych przez Ucznia lub Uczestnika mogą oni w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

Każda osoba wchodząca do budynku Administratora jest informowana o monitoringu wizyjnym, a tym samym o zbieraniu jej danych osobowych w postaci wizerunku.

 

Okres przechowywania danych

Dane Ucznia i Przedstawiciela ustawowego są przechowywane tak długo jak wykonywana jest umowa. Nadto dane osobowe Ucznia i Przedstawiciela ustawowego będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Administratorem umowy zgodnie z przepisami prawa.

Dane Uczestnika i Przedstawiciela ustawowego są przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Administratorem umowy zgodnie z przepisami prawa.

Dane Ucznia i Przedstawiciela ustawowego przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą na wykorzystanie wizerunku Ucznia są przetwarzane aż do czasu wycofania zgody.

Dane Ucznia i Uczestnika przetwarzane na potrzeby marketingowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody przez Ucznia lub Uczestnika.

Dane osobowe przetwarzane w związku z monitoringiem będą przetwarzane w zależności od detekcji i natężenia ruchu na obiekcie (od 3 tygodni do 3 miesięcy). Po upływie w/w dat dane będą usuwane automatycznie. Administrator zastrzega, że w przypadku zaistnienia zdarzenia, powodującego szkodę w mieniu Administratora lub wywołującego szkodę u innej osoby, Administrator sporządzi kopię nagrania dla celów dowodowych i dopiero po rozwiązaniu danej sprawy nagranie z wizerunkiem danej osoby ulegnie zniszczeniu

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Uczeń lub Uczestnik i Przedstawiciel ustawowy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez niego z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem mailowym: iod@mdkligota.pl

Skip to content